Privatlivspolitik m.m.

Privatlivspolitik vedtaget 2022.

 

MAHABBA-ADMINS DATAANSVAR

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Denne politik gælder for alle projekter og hjemmesider under MAHABBA-ADMIN.

 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Foreningen MAHABBA-ADMIN er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:  Niels Peder Nielsen

Adresse:              Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg

CVR-nr:                41328460

Telefonnr.:           21769397

Mail:                      INFO@MAHABBA-ADMIN.DK

Website:              WWW.MAHABBA-ADMIN.DK

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om medlemmer, frivillige ulønnede medarbejdere, gavegivere, modtagere af nyhedsmails o. lign.:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato og evt. -sted, telefonnummer og e-mailadresse

 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer og Bankoplysninger

 

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi få almindelige personoplysninger fra offentligt tilgængelige søgesider, primært KRAK, hvis vi har mistet nogle af de oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. ved flytning eller skift af telefonnummer)

 

FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

 

FORMÅLENE:

Formål med behandling af personoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Foreningens håndtering af modtagne gaver, herunder indberetning til SKAT af gaver modtaget med skattemæssig fradragsret

Foreningens udsendelse af nyhedsmails og invitationer til foreningens arrangementer

Administration af din relation til os, herunder medarbejderadministration

 

VI BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Udsendelse af nyhedsmails o. lign. om aktiviteterne i foreningen

Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

DELING OG VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift og hosting mv.

Vi videregiver personlysninger til SKAT til lovpligtige indberetninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke og vi sender dig ikke markedsføringsmateriale fra firmaer uden dit samtykke. 

 

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som gavegiver, som modtager af nyhedsmails eller som frivillig medarbejder.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Gavegivere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter modtagelse af gaven og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Oplysning om gavegivere skal til opfyldelse af bogføringskravene opbevares i 5 år efter udløbet af et år

Modtagere af nyhedsmails:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsmails o.lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Oplysning om modtagere af nyhedsmails o.lign. som ikke er medlem eller gavegiver vil blive opbevaret i indtil 1 år efter afmeldt interesse.

Frivillige ulønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i indtil 1 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, gavegivere og modtagere af nyhedsmails o. lign. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

COOKIES

Cookies er filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Cookies sikrer, at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

Cookies gør det endvidere muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Vi benytter ikke denne mulighed til at lagre oplysninger om dig.

Vil du vide mere, kan du klikke her.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

KLAGEADGANG

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, email:dt@datatilsynet.dk

 

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du eventuelt modtage meddelelse herom via e-mail.