Mahabba Administration

For at kunne lede en bevægelse som Mahabba.dk må man have en administration, der tager sig af økonomi, CVR, forlag, webshop m.m. og for at kunne det, har Mahabba.dk oprettet en forening Mahabba Administration, og den ledes af en bestyrelse, der PT består af:

Niels Peder Nielsen (formand) Jens Erik Rasmussen (kasserer) Poul Martin Nielsen (næstformand) og Else Wiwe (sekretær)

Vedtægter for Foreningen Mahabba Administration

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Mahabba Administration”

Foreningen har hjemsted i Silkeborg kommune

2. Formål

2.1 Mahabba Administration yder administrativ og finansiel hjælp til arbejdet i Netværket Mahabba.dk som beskrevet i pkt. 2.2

2.2 Netværket Mahabba.dk består af lokalgrupper, der opererer selvstændigt inden for Netværkets godkendte formål, der er formuleret således:

 • at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer og arbejde for levedygtige alternativer til reaktioner af frygt, uvidenhed, apati eller vold.
 • at søge støtte fra lokale kirkeledere til oprettelse af lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer, samt opmuntre lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer, fremme forståelse for islam og dens kultur.
 • at udruste kristne til at dele Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
 • at holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til Mahabba lokalgrupperne.
 • at mentorere nye troende fra muslimsk baggrund og hjælpe dem med at dele deres tro med andre muslimer.
 • at varetage kontakter til lignende indsatser for muslimer
 • at varetage kontakter til Mahabbanetværker i andre lande 

3. Medlemmer

3.1 Foreningen kan højst have 25 medlemmer

3.2 Medlemskab kan ikke søges, men sker efter anbefaling fra et eksisterende medlem og efter den siddende bestyrelses godkendelse

3.3 Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra Mahabba administration, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse

3.4 Der betales ikke kontingent

4. Generalforsamling

4.1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned

4.3 Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen

4.4 Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel; indkaldelse kan ske elektronisk og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen

4.5 Spørgsmål, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af februar måned

4.6 Alle afgørelser, bortset fra forslag om vedtægtsændring (§8) og opløsning (§9), træffes ved simpelt stemmeflertal

4.7 Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer

4.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

4.9   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt

4.10 Såfremt der skal træffes beslutninger i henhold til §8 eller §9, skal dette fremgå særskilt af dagsordenen

4.11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 50% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af punkter, der ønskes drøftet

5. Foreningens bestyrelse

5.1 Mahabba Administration ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højest 6 personer, der vælges af generalforsamlingen

5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at ca. halvdelen er på valg hvert år

5.3 Alle medlemmer kan opstille kandidater til bestyrelsen. Forslag skal dog fremsendes, så de er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5.5 Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer deltager. Bestyrelsesmøder kan gennemføres via elektronisk medie.

5.6 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog skal tilstræbes enstemmighed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende

5.7 Referat af bestyrelsens møder og trufne beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der udsendes elektronisk til bestyrelsens medlemmer inden 7 dage efter et bestyrelsesmøde. Hvis intet bestyrelsesmedlem gør indsigelse inden for 7 dage efter modtagelse af referatet, betragtes referatet som godkendt. Udskrift af forhandlingsprotokollen er gyldig dokumentation, når dets rigtighed er bekræftet ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

5.8 Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt.

6. Regnskab og økonomi

6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

6.2 Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at kassereren efter regnskabsårets udløb udarbejder et årsregnskab.

6.3 Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen en revisor, som ikke kan være et medlem af bestyrelsen. Revisor fungerer for 1 år ad gangen.

6.4 Det reviderede årsregnskab godkendes af bestyrelsen, som indstiller den til generalforsamlingens godkendelse

7. Tegningsret og hæftelse

7.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser

7.2 For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter derudover ikke personligt for foreningens forpligtelser

7.3 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren og/eller formanden til at gennemføre sædvanlige løbende betalinger, herunder at have enefuldmagt til at disponere over bankkonti.

7.4 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse

8. Vedtægtsændringer

8.1 Ved vedtægtsændringer skal 75% af medlemmerne stemme for forslaget

 9 Foreningens opløsning

9.1 Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en generalforsamling. Bestemmelse om opløsning kræver, at 75% af medlemmerne stemmer for forslaget.

9.2 Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af overskydende midler. Det er en forudsætning, at midlerne anvendes i overensstemmelse med intentionerne bag Mahabba netværket nationalt eller internationalt

(Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 24.04.2020).

 

Referater og regnskaber fra generalforsamlingerne

2020 (afh. i 2021): Årsberetning - Regnskab - Referat fra generalforsamlingen

2021 (afh. i 2022): Årsberetning - Regnskab -  Referat fra generalforsamlingen

2022 (afh i 2023): Årsberetning - Regnskab - Referat fra generalforsamlingen

2023 (afh. i 2024): Årsberetning - Regnskab - Referat fra generalforsamlingen

Du kan løbende orientere dig på vores Facebookgruppe HER

Her kan du læse om foreningens privatlivspolitik